Dovoluji si zkopírovat z fb stránek Vaše práva ve škole (Mgr. Veselá):  https://www.facebook.com/vasepravaveskole

ZÁPISY (nekomplikujte si to)

Máme před sebou zápisy k základnímu vzdělávání, které letos proběhnou „na dálku“ a ředitelé se musejí vypořádat s novou situací. Nabízíme souhrn odpovědí na nejčastější otázky:

DOBA A TERMÍN ZÁPISU: Doba zápisu je standardně od 1. do 30. 4., nicméně ředitel/ka školy stanoví termín, ve kterém budou uchazeči posílat své žádosti. Vyberte jeden týden v dubnu a v jeho průběhu přijímejte žádosti. Jestliže nabídli celý měsíc, dostanete se do situace, kdy žádosti přijaté 1. 4. budete muset rozhodnout nejpozději do 30.4., zatímco právě toho 30.4. vám mohou ještě jiné žádosti přicházet. Celý proces by Vám to zbytečně komplikovalo, proto doporučujeme výše uvedený postup.

DORUČENÍ ŽÁDOSTI: Možné způsoby dle správního řádu jsou: 1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí), 2. elektronicky se zaručeným el. podpisem, 3. poštou, 4. vhozením do schránky umístěné na budově školy (můžete např. použít k tomu speciálně určenou schránku s výrazným nápisem ZÁPIS, 5. osobně.

RODNÝ LIST: Kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis. Ve spisu kopii neuchováváte, ale skartujete ji (kopií si údaje pouze ověříte). Den skartace poznamenáte zápisem na spise. V případě osobní přítomnosti zákonného zástupce postupujete jako obvykle.

PROKÁZÁNÍ VZTAHU K NEZLETILÉMU DÍTĚTI: V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu se to také dá řešit kopií (obdobně jako u RL, viz výše).

PŘÍPADNÝ SPOR ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: V souladu s občanským zákoníkem zcela postačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce. Jednat ve shodě a v zájmu dítěte jim zákon ukládá jako povinnost, a vy jste (opět dle zákona) v dobré víře, že oni dva se dohodli. Teprve ve chvíli, kdybyste v dobré víře nebyli, zjišťujte názor i druhého zákonného zástupce.

BYDLIŠTĚ: V aktuálním doporučení MŠMT uvádí, že bydliště zkontroluje škola v součinnosti s matrikou. To se nejeví jako v praxi příliš proveditelné. Seznamy spádových dětí už obvykle máte od obce. V případech, kdy došlo ke změně bydliště v březnu nebo dubnu, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám. Když by to nebylo realizovatelné, nahradí čestným prohlášením a doloží dodatečně, až to půjde.

ODKLADY: V informaci k zápisu uveďte poučení o možnosti požádat o odklad a postupy, jak to má zákonný zástupce udělat: 1. má již doporučení PPP a pediatra, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie), vy založíte jeden spis a rozhodnete o odkladu, 2. nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se s ním domluvíte na termínu dodání příloh, v případě nutnosti řízení přerušte, 3. nemá nic, ale odklad chce, pak podá žádost o přijetí i o odklad a vy ho budete informovat o tom, jak má dále postupovat dle zákona.
Ve všech případech dopředu v informaci pro rodiče uveďte, jak proces rozhodování o odkladech přesně vypadá.