Projekty

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

 

 

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

  • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
  • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jsme partnery projektu NAKAP LK I

 

 

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:  1.8.2018
Datum ukončení projektu: 31.8.2020

PPP Jablonec nad Nisou se stala partnerem krajského projektu NAKAP LK I v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky. Dalšími aktivitami projektu jsou Podpora čtenářské či matematické gramotnosti žáků nebo Podpora polytechnického vzdělávání. V rámci této služby budou se školami spolupracovat dvě naše pracovnice. Jako konzultantka PPP působí od 1.9.2018 Mgr. Blanka Hýřová. Metodičkou PPP je speciální pedagožka Mgr. Radka Kobrová, která je dlouholetou pracovnicí PPP a projektu NAKAP LK I se bude věnovat 1 den v týdnu.

Konzultantka bude po dva roky, kdy budeme v projektu zapojeni, spolupracovat se školami našeho okresu na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Služba se prioritně týká základních škol, především 1. stupně, ale podle potřeby budeme komunikovat i se školami mateřskými nebo středními a snažit se najít vhodná řešení i pro jejich žáky. Pod vedením metodičky konzultantka přímo spolupracuje s pedagogy a rodiči nadaného nebo mimořádně nadaného žáka. Doporučuje výukové a další materiály, dále možné školní aktivity, případně rodičům i vhodné kroužky a možnosti dalšího vzdělávání mimo školu. Pomáhá pedagogům s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s vypracování i realizací IVP. Pomáhá pedagogům i rodičům v hledání vhodného učebního stylu nadaného žáka, v podpoře rozvoje emoční inteligence a sociálních dovedností.

Služba se netýká žáků nadaných sportovně nebo umělecky. Podmínkou poskytnutí péče není nutně vyšetření žáka v PPP intelektovým testem. Postačí, pokud se jeho nadání projevuje ve škole v jedné nebo více oblastech a pedagog má zájem ho podpořit.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Blanku Hýřovou, mail: hyrova@pppjbc.cz nebo tel: 725 932 543

Cílem projektu je také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem, dále vytvořit funkční portfolio materiálů, pracovních listů a literatury, které by pedagog nadaného žáka měl mít k dispozici. Jestliže již tedy máte zkušenosti s nadanými žáky, bylo by velkým přínosem, kdybyste byli ochotni tyto zkušenosti sdílet.

 

Byli jsme zapojeni v projektu EU

Projekt Poradenství v Libereckém kraji č. CZ.1.07/1.2.00/14.0133, který je financován z ESF (OPVK) a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.00/140133
Název operačního projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu: Poradenství v Libereckém kraji
Datum zahájení projektu:  1.4.2010
Datum ukončení projektu: 31.5.2013

Poradna se přihlásila do uvedeného projektu od 1.4.2010, cílem byl komplexní rozvoj psychologických a speciálně-pedagogických služeb na území Libereckého kraje. Součástí projektu bylo také další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v poradenské tématice.

Projekt navazoval na specifické cíle oblasti podpory 1,2 Rovné příležitosti dětí a žáků, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Nositelem projektu byl Liberecký kraj, projekt byl realizován na základě partnerství PPP  a Libereckého kraje.

V rámci udržitelnosti projektu i po jeho skončení podporoval Krajský úřad Libereckého kraje některé další aktivity poradny, zejména vzdělávací akce pro odbornou veřejnost. Tato podpora trvala až do března 2018.

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK