Naše další nabídka

Kromě vyšetření nabízíme tyto další služby:

Bezplatně v rámci standardní poradenské péče pro naše klienty, vyšetřené v PPP, nabízíme:

Nabídka pro děti, žáky a studenty

(Zařazení do programů není nárokové. O zařazení rozhoduje odborný pracovník PPP. Klienti budou v případě zájmu zařazeni na základě závažnosti diagnostikovaných obtíží, pořadí přihlášení, kapacitních možností PPP a důslednosti docházky a spolupráce – tzn. v případě neodůvodněných absencí nebo neplnění cvičení nutných provádět pravidelně doma s rodiči budou z této péče vyřazeni a místo bude poskytnuto spolupracujícím klientům.)

Reedukace specifických poruch učení, nerovnoměrného vývoje a dalších obtíží

Pojem reedukace je označení pro nápravu diagnostikované specifické poruchy učení či specifických vývojových oslabení ovlivňující úroveň čtení, psaní, počítání. Reedukaci provádí v rámci poradenské péče speciální pedagog.

Obsahem je náprava specifických funkcí (sluchového a zrakového vnímání, pravolevé orientace, grafomotorických funkcí). Reedukace probíhá individuálně po domluvě se speciálním pedagogem v odpoledních hodinách 1 x týdně či 1 x za 14 dní. Vzhledem ke kapacitě zařízení ji ale můžeme poskytovat jen omezenému počtu dětí. Vhodné pro školní děti i předškoláky, jen po předchozím vyšetření a domluvě, zejména není-li možné zajistit tuto péči ve škole v rámci podpůrných opatření nebo vyžaduje-li to závažnost poruchy.

Péče je zdarma. 

Kompenzační cvičení

Cvičení je určeno pro děti 1. a 2.tříd, které se jeví jako poměrně živé, nesoustředěné nebo naopak málo aktivní, bojácné, zakřiknuté nebo jinak nepřizpůsobivé. Ne vždy se jedná o poruchu koncentrace pozornosti a hyperaktivitu (ADHD).

Cvičení pomáhá dětem lépe poznat své tělo a vyrovnávat se s vlivy okolí a s každodenními nároky prostřednictvím speciálních kompenzačních cviků, např.: nácvik správného dýchání a relaxace, prvky dětské jógy, cviky na podporu spolupráce mozkových hemisfér apod. 10 lekcí – cvičení probíhá v malé skupince dětí.

Program je zdarma.

MAXÍK

Individuální ucelený stimulační program pro předškoláky (od 5 let), pro děti s odkladem školní docházky nebo prvňáčky. Probíhá v 10 na sebe navazujících lekcích. Je zaměřen na rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání, paměti, vizuomotoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti, nácvik pohybových stereotypů a dalších oblastí, které dítě potřebuje pro úspěšný začátek ve škole.

Dítě pracuje pravidelně doma s rodičem pod vedením a kontrolou speciálního pedagoga s pomocí postupně předávaných materiálů – k tomu slouží pravidelné konzultace v PPP.

Program je zdarma. 

Už půjdu do školy…..aneb z předškoláka školákem

10 setkání je určeno děti v předškolním věku, které v příštím roce budou nastupovat do první třídy ZŠ, včetně dětí, u kterých probíhá odklad školní docházky. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod, které jsou pro rozvoj dovednosti v dané oblasti vhodné. Každé z dětí obdrží vlastní portfolio předškoláka. Pravidelná týdenní setkání jsou věnována rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikační dovednosti, všeobecné znalosti.

Program je zdarma, je nutné zakoupit si pomůcku Pyramida + pracovní sešit.

Percepční a motorická nápravná cvičení

Setkání jsou formou individuálních konzultací za přítomnosti dítěte i rodiče (rodičům je zde vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma). Délka sezení 30 minut. Cvičení je určeno pro předškolní a školní děti (zejména 1. – 3. třída), u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj.
Jedná se o ucelený program cvičení, která jsou zaměřena na posílení, zkvalitnění nebo znovuvytvoření nervových spojů, které jsou základem pro kvalitní příjem informací a pozitivně ovlivňují jejich zpracovávání a následné využití v praxi. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Práce s tímto programem spočívá v několikaměsíční každodenní desetiminutové systematické práci rodiče s dítětem podle instrukcí, které jim jsou předány na individuálních konzultacích. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena především na oblasti zrakové a sluchové percepce, vizuomotorickou koordinaci, oblast prostorové orientace, intermodality a seriality, grafomotorické dovednosti a koncentraci pozornosti. Program uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Před zapojením do programu je nutné předchozí vyšetření v PPP.

Program je zdarma.

PROFITESTY

– nabídka pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ a studenty předmaturitního a maturitního ročníku SŠ

O profivyšetření žádá rodič běžným požadavkem na PPP, emailem nebo telefonicky, případně kontaktním dotazníkem na webu.

Vyšetření je bezplatné. Určené je pro 8.- 9. třídy ZŠ a předmaturitní nebo maturitní ročníky SŠ.
Na základě požadavků bude vyhlášeno několik termínů hromadných vyšetření, jejich termín sdělíme zájemcům emailem nebo telefonicky.

Vyšetření probíhá v dopoledních hodinách v PPP, doba trvání cca 2,5-3 hodiny. Rodiče po dobu vyšetření v poradně nepotřebujeme.

Podle možností následná interpretace krátce po skončení testování tentýž den (zejména pro dojíždějící) nebo podle dohody v jiný den odpoledne nebo kolem 7.30 ráno, opět v PPP. Na této interpretaci již rodič být musí, pokud je klient nezletilý. Termín zasíláme emailem nebo domlouváme telefonicky či osobně.

U klientů PPP, kteří již jsou v péči poradny, musíme zvážit vhodnost hromadného vyšetření, lze ho realizovat jen pokud máme pro porovnání výsledky předchozích individuálních testů a vyšetření, v některých případech je vhodnější zkonzultovat profesní zaměření v rámci běžného individuálního kontrolního vyšetření. Proto nám vždy při objednání sdělte, že dítě je již v péči PPP.

Nebudeme dělat vyšetření u žáků ZŠ s průměrem 2,00 a vyšším (nejsme schopni z testů poznat např. jak se rozhodnout mezi dvěma řemesly).

Hromadné testy nejsou vhodné pro cizince, pro které není ČJ mateřštinou nebo tu nežijí od raného dětství – jsou znevýhodněni – je nutné volit jiný typ testů při individuálním vyšetření.

Nejsme schopni podle testů určit, jak se rozhodnout mezi dvěma školami stejného typu (např. dva typy technických škol nebo oborů).

Můžeme pomoci při rozhodování – zda volit obor maturitní (jestli dítě má předpoklady – to ale často napoví už prospěch), zda student má intelektové předpoklady pro studium na VŠ, případně jak náročný obor volit, zda zvolit obor spíše humanitní nebo technický či přírodovědný.

Nejsme schopni poradit s volbou uměleckého směru studia – test nezjistí talent výtvarný, hudební, herecký atd.

Nemá smysl dělat vyšetření pro ty, kteří jsou pevně rozhodnuti a mají odpovídající prospěch. Smysl to ale má např. pokud si dítě málo věří a potřebuje ujištění „že na to má“.

Nabídka pro školy (bezplatně poskytovaná péče):

Screening specifických poruch učení na ZŠ

Depistáž (screening) – hromadná šetření úrovně čtení a psaní u žáků 2.tříd přímo na ZŠ ve spolupráci s tř. učitelkou nebo učitelkou ČJ. Jedná se o orientační diagnostiku rozvoje dílčích funkcí, zjištění úrovně čtení a psaní – včasné rozpoznání specifických poruch učení. Dle výsledků vyšetření doporučujeme individuálně (písemnou zprávou z vyšetření) základní postupy a metody práce pro rozvoj oslabených dílčích funkcí. Při těžších oslabeních doporučujeme komplexní vyšetření v PPP.

Screening školní zralosti v MŠ

Depistáž (screening) – hromadná šetření zaměřená na školní zralost budoucích prvňáčků nabízíme jako novinku. Nejde o klasické vyšetření školní zralosti, to bude probíhat v dubnu, ale spíše o vytipování problémových dětí a nabídku jejich stimulace s cílem odkladu předejít. Podmínkou je souhlas rodičů. Následná stimulační péče je již zcela na rodičích a probíhá v PPP individuálně.

Nabídky byly zaslány školkám v Jablonci a blízkém okolí, ale přihlásit se mohou i další MŠ z jabloneckého okresu (přestože následná ind.péče v PPP by vzhledem ke vzdálenosti byla už spíše problematická).

Prevence šikany, práce s třídním kolektivem – vrstevnický program

Realizujeme pouze v případě, že poradna zvládá v zákonném termínu vyšetřit objednané klienty.
Práce se třídními kolektivy probíhá přímo na školách na žádost nebo se souhlasem ředitele školy. Program lze aplikovat u dětí 1. i 2.stupně ZŠ i na středních školách a ZŠ praktických. Důvodem k zahájení práce se třídou bývá prevence patologických jevů ve třídě, výskyt lehčích forem šikany, špatné začleňování některého dítěte do kolektivu. Nejčastěji je využíván vrstevnický program, který probíhá většinou během pěti týdnů (vždy jedna vyučovací hodina týdně). V některých případech je program přizpůsoben délkou nebo náplní specifickým požadavkům. Předností tohoto programu je možnost poskytnout dětem s problémovým chováním přirozenou odmítavou zpětnou vazbu od spolužáků (nikoli od dospělých autorit) zejména těch, kteří jsou pro agresora důležití a které respektuje, a naopak nechat samotné děti, aby přirozenou formou vyzdvihly pozitivní vzory. Výhodou je spontánnost a přirozenost situace, možnost bezpečného anonymního vyjádření svých pocitů, využití řady her, které děti baví a nenásilnou formou je sbližují.

Škola pak obdrží obsáhlou zprávu o průběhu programu, rozbor výsledků jednotlivých použitých technik a sociometrického měření, upozornění na rizikové faktory ve třídě a případná doporučení, seznam a popis všech využitých her k pozdějšímu opakování např. při třídnických hodinách.

Harmonizační program pro 6. třídy ZŠ

PPP nabízí v rámci prevence sociálně patologických jevů cca 4-hodinový harmonizační program pro žáky 6. tříd. Program se realizuje za účasti třídního učitele buď přímo ve škole nebo při seznamovacím pobytu třídy (v rozumné dojezdové vzdálenosti). Součástí programu jsou psychologické, seznamovací a skupinové hry a činnosti.

Nadstandardní péče za úplatu mimo pracovní dobu PPP

– nabízíme nejen klientům PPP:

Logopedická péče

Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách. PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za lekci: 300 Kč

Hláskař – trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti. Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a komunikaci s ostatními dětmi.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek: 1500 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena za jednotlivé setkání: 150 Kč.

EEG – biofeedback

EEG biofeedback je metoda psycho – fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně “rozladění”) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží: špatná pozornost (např. u dětí s ADHD), úzkosti, nezvládání stresu, řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení), zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí), bolesti hlavy, dyslexie (a ostatní dys poruchy) – vhodné spojit se speciálně -pedagogickou nápravou, doplněk při nápravě vad řeči (zadrhávání, dysfázie).

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se o podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat.

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení.

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč.

Komisní prodej publikací nakladatelství Tobiáš:

Veškeré publikace zakoupíte bez poštovného, platba hotově, pro školy a školská zařízení lze i na fakturu. S výběrem poradíme.

 • Připravujeme se do školy – 120,-
 • Čáry máry I – 70,-
 • Čáry máry II – 70,-
 • Pozornost – 170,-
 • Shody a rozdíly – 170,-
 • PS k nápravě VPU v ČJ I – 110,-
 • PS k nápravě VPU v ČJ II – 100,-
 • Rozvíjíme počet. představy I. – 150,-
 • Rozvíjíme počet. představy II. – 150,-
 • Základy čtení I – 120,-
 • Základy čtení II – 120,-
 • Tahák Angličtina – 45,-
 • Tahák Čeština – 45,-
 • Tahák Němčina – 45,-
 • Tahák Fyzika – chemie – 45,-
 • Čítanka pro dyslektiky II – 120,-
 • Čítanka pro dyslektiky III – 120,-
 • Čítanka pro dyslektiky IV – 120,-
 • Číst a psát se naučím I – 220,-
 • Číst a psát se naučím II – 220,-
 • Pavučinka – Podstatná jména – 250,-
 • Pavučinka – Pravopis – 250,-
 • Nástavec Grip Original – 43,-
 • Nástavec Grip Classic – 55,-
 • Pravopisné křižovatky – Vyjm. slova – 70,-
 • Pravopisné křižovatky – Příd. jména – 70,-
 • Pravopisné křižovatky – Stavba slova – 100,-
 • Zatracená čeština – 220,-
 • ČJ učebnice 2.roč. – 150,-
 • Prac. sešit ČJ 2.roč. díl 1 – 80,-
 • Prac. sešit ČJ 2.roč. díl 2 – 80,-
 • ČJ učebnice 6.roč. – 120,-
 • ČJ 6.roč. PS – 80,-
 • ČJ učebnice 7.roč. – 120,-
 • ČJ 7.roč. PS – 80,-
 • ČJ učebnice 8.roč. – 120,-
 • ČJ 8.roč. PS – 80,-
 • ČJ učebnice 9.roč. – 120,-
 • ČJ 9.roč. PS – 100,-
 • Sluchové vnímání – 145,-
 • Artikulace a fon.rozliš.hlásek – 230,-
 • Dyslektická čítanka 1.-2.roč. – 140,-
 • Dyslektická čítanka 2.-3.roč. – 140,-
 • PC Český jazyk s Tobiášem – 1500,-Prodej pracovních sešitů z nakladatelství Raabe

Prodej pracovních sešitů z nakladatelství Raabe

Prostřednictvím naší poradny si můžete objednat cenově dostupné a dobře zpracované pracovní sešity nakladateství
Raabe pro předškoláky, děti se specifickými poruchami učení a s poruchami pozornosti. Podrobná nabídka a ceník na webu www.raabe.cz

Poradna cenu nenavyšuje o poštovné z nakladatelství, k vyzvednutí osobně v PPP.

 

Pracovní sešit a pomůcka:  Až na vrchol pyramidy? Z předškoláka školákem

Vydává DYS-centrum Praha, cena 194,- Kč

Nutné pro absolvování uceleného cyklu v PPP Z předškoláka školákem. Nákup zprostředkujeme nebo si objednejte dle odkazu: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/-4-/5/666-Az-na-vrchol-pyramidy-Z-predskolaka-skolakem

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK