Jak probíhá vyšetření a co mu předchází

V případě, že se obtíže klienta týkají vzdělávání, je podle nové legislativy  nutná komunikace poradny se školou. Ve většině případů (kromě zjevně závažných postižení a klientů již diagnostikovaných a s předchozími realizovanými podpůrnými opatřeními) nejprve škola vyvine snahu žáka podpořit, případně může vypracovat  Plán pedagogické podpory na dobu tří měsíců a teprve pokud tento postup není dostatečný, upozorní rodiče na nutnost objednání v PPP a zároveň do poradny zasílá vyhodnocený Plán ped.podpory nebo častěji Školní dotazník (na našem webu).

Po ukončení poskytování poradenské služby je Doporučení pro vzdělávání je povinně datovou schránkou zasíláno z PPP přímo škole, a to po předchozím projednání jak se zák.zástupcem klienta (nebo zletilým klientem), tak se školou. Následně ve škole projedná výchovný poradce toto konkrétní doporučení se zák.zástupcem žáka, který doporučení písemně odsouhlasí, příp. písemně požádá školu o vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (je-li poradnou doporučen). IVP konzultuje škola opět s PPP, následně je písemně odsouhlasen všemi stranami (zák.zástupce, škola, PPP). Poradnou je IVP kontrolován nejméně jednou ročně.

V případě, že je v PPP řešen problém klienta, který se vzdělávání netýká (čistě soukromý), není vystaveno Doporučení pro školu a není odesíláno.

Zák.zástupce (nebo zletilý klient) si osobně  nejlépe  v domluveném termínu v PPP vyzvedne Zprávu z vyšetření (která je určena pouze jemu) i Doporučení, oboje opět písemně odsouhlasí s datem převzetí. V případě nesouhlasu má nárok jednak svoje připomínky na formulář zapsat, jednak do 30 dnů vznést podnět k přezkoumání na revizním pracovišti NÚV. Totéž právo má i škola nebo ČŠI.

Pokud si zák.zástupce Zprávu nevyzvedne, zůstává založena ve spisu klienta a lze ji vyzvednout i kdykoli později. Podpůrná opatření ve vzdělávání budou i tak realizována na základě Doporučení doručeného datovou schránkou škole.

Možné termíny vyzvednutí zpráv v PPP:  pondělí, úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 + středa 8.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 nebo po předchozí telefonické domluvě na tel.777 357 239 nebo 602 102 833.

Konzultace k vyhotoveným zprávám jsou možné pouze po předchozím objednání ke konkrétnímu pracovníkovi vždy v úterý 14-15h. Objednávky konzultací zajistí p. Holová při předání zprávy a nebo ve výše uvedených časech na tel.777 357 239 nebo na mailu: holova@pppjbc.cz

Samotné vyšetření:

Psychologické či speciálně pedagogické vyšetření trvá každé přibližně 2 hodiny. Nejčastěji, zejména při prvním kontaktu s poradnou, prochází dítě postupně oběma vyšetřeními, tedy ve dvou blízkých termínech. Starší děti někdy zveme na obě vyšetření v jednom dni. Před samotným vyšetřením dítěte má rodič možnost informovat poradenského pracovníka o povaze problému. Rodič je informován o průběhu, rizicích a výhodách i nevýhodách poskytnutí poradenské služby i o právu ji odmítnout či vyhledat jiné zařízení.

Po úvodním rozhovoru požádáme rodiče, kteří k nám s dítětem přišli poprvé, o vyplnění anamnestického dotazníku. Veškeré informace poskytnuté rodičem o dítěti či rodině, písemně nebo ústně, jsou přísně důvěrné.

Děti většinou absolvují vyšetření samy. Rodič má ale právo být vyšetření přítomen, zejména pokud jde o malé nebo úzkostné dítě.

Naprostou většinu vyšetření je nutné provádět v zájmu dobrého výkonu dítěte v dopoledních hodinách a dítě při něm musí být zdravé! Nejde přitom jen o ochranu zdraví pracovníků PPP a dalších klientů, ale také o to, že pokud se dítě necítí dobře, jsou výsledky testů a zkoušek zkreslené. Dítě je do poradny vždy doprovázeno zákonným zástupcem.

Na závěr vyšetření je rodič seznámen s výsledkem vyšetření a navrhovaným Doporučením. Z vyšetření je pak po dalším projednání se školou napsána písemná Zpráva a Doporučení. Zpráva je určena rodičům, Doporučení je zasíláno datovou schránkou škole (ale obdrží je i rodiče spolu se Zprávou).

 

File Size Type Last Modified Download
Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby 304.73 KB PDF 2023/11/29 Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby
Informace o poradenské službě 400.65 KB PDF 2023/11/29 Informace o poradenské službě
Konkrétní informace o poradenské službě 389.74 KB PDF 2023/11/29 Konkrétní informace o poradenské službě
Vnitřní řád PPP 537.52 KB PDF 2023/11/29 Vnitřní řád PPP
Organizační řád PPP 589.85 KB PDF 2023/11/29 Organizační řád PPP
Informace o zpracování osobních údajů 72.00 KB DOC 2021/09/08 Informace o zpracování osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK