PŘIJÍMÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR
Základní školy čekají v nejbližších týdnech nejen přípravy na obvyklé zápisy, ale také přijímání dětí z Ukrajiny, které opustily svou zemi kvůli probíhajícímu ozbrojenému konfliktu. Jak tedy správně procesně postupovat při přijímání dětí, které se svými rodiči či jinými příbuznými právě dorazily do ČR?
1. Povinná školní docházka se vztahuje na všechny děti-cizince, kteří pobývají na území ČR více než 90 dní. Pokud pobývají méně než 90 dní, povinnost do školy docházet (po zákonem stanovenou dobu) se na ně nevztahuje, ale ke školní docházce se přihlásit mohou (§ 36 odst. 2 školského zákona).
2. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení (§ 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona). Pozor – nejedná se o přestup z jedné školy do druhé (přestup je možný jen mezi školami zapsanými v rejstříku škol v ČR), ale o přijetí, a to i v případě žáků zařazovaných do vyššího než 1. ročníku ZŠ.
3. Správní řízení o přijetí je zahajováno na základě žádosti zákonného zástupce. Žádost lze podat nejen písemně (osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem), ale i ústně, což může být nyní více využíváno vzhledem k malé nebo žádné znalosti jazyka. V případě ústně podané žádosti škola sepíše protokol (§ 37 odst. 4 správního řádu).
4. Pokud dítě přichází přihlásit jiná osoba než je zákonný zástupce, pak dle správního řádu má být tato osoba pro daný úkon zmocněna (§ 33 správního řádu). V současné situaci se ale může dít, že dítě v ČR zákonného zástupce nemá, je zde např. pouze s prarodiči či jinými příbuznými. V tomto případě, který je mimořádný (ozbrojený konflikt v zemi původu), je na místě přihlížet především k zájmu dítěte, zahájit řízení a bez zbytečného odkladu rozhodnout.
5. V případě uchazečů, kteří pobývají na území ČR méně než 90 dnů, není třeba požadovat prokázání oprávněnosti pobytu na území ČR. Ukrajincům, kteří nyní přicházejí do ČR, budou vydávána speciální dlouhodobá víza, která je budou opravňovat k delšímu pobytu na našem území, viz k tomu informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
6. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá škola bez zbytečného odkladu. Zohlední při tom obvyklá kritéria, především spádovost (spádový žák-cizinec je takový, který má v daném školském obvodu místo pobytu, viz § 36 odst. 5 školského zákona), kapacitu školy a zájem dítěte jakožto ústavní zásadu.

Uvedená základní doporučení jsme zpracovali k využití pro širokou školskou veřejnost a vkládáme zde i jako jednoduchý letáček k tisku nebo dalšímu šíření.
Letáček k dispozici také zde:
https://spolecnekbezpeci.cz/…/03/letak-ramecek-verze.pdf