NAŠE DALŠÍ NABÍDKA

Bezplatně v rámci standardní poradenské péče nabízíme: 

Nabídka pro děti

Reedukace specifických poruch učení, nerovnoměrného vývoje a dalších obtíží
Pojem reedukace je označení pro nápravu diagnostikované specifické poruchy učení či specifických vývojových oslabení ovlivňující úroveň čtení, psaní, počítání. Reedukaci provádí v rámci poradenské péče speciální pedagog.
Obsahem je náprava specifických funkcí (sluchového a zrakového vnímání, pravolevé orientace, grafomotorických funkcí). Reedukace probíhá individuálně po domluvě se speciálním pedagogem v odpoledních hodinách 1 x týdně či 1 x za 14 dní. Vzhledem ke kapacitě zařízení ji ale můžeme poskytovat jen omezenému počtu dětí. Vhodné pro školní děti i předškoláky, jen po předchozím vyšetření a domluvě, zejména není-li možné zajistit tuto péči ve škole v rámci podpůrných opatření nebo vyžaduje-li to závažnost poruchy.


PROFITESTY - nabídka pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ a studenty předmaturitního a maturitního ročníku SŠ
O profivyšetření žádá rodič běžným požadavkem na PPP, emailem nebo telefonicky, případně kontaktním dotazníkem na webu.
 • Vyšetření je bezplatné. Určené je pro 8.- 9. třídy ZŠ a předmaturitní nebo maturitní ročníky SŠ. 
 • Na základě požadavků bude vyhlášeno několik termínů hromadných vyšetření, jejich termín sdělíme zájemcům emailem nebo telefonicky.
 • Vyšetření probíhá v dopoledních hodinách v PPP, doba trvání cca 2,5-3 hodiny. Rodiče po dobu vyšetření v poradně nepotřebujeme. 
 • Podle možností následná interpretace krátce po skončení testování tentýž den (zejména pro dojíždějící) nebo podle dohody v jiný den odpoledne nebo kolem 7.30 ráno, opět v PPP. Na této interpretaci již rodič být musí, pokud je klient nezletilý. Termín zasíláme emailem nebo domlouváme telefonicky či osobně. 
 • U klientů PPP, kteří již jsou v péči poradny, musíme zvážit vhodnost hromadného vyšetření, lze ho realizovat jen pokud máme pro porovnání výsledky předchozích individuálních testů a vyšetření, v některých případech je vhodnější zkonzultovat profesní zaměření v rámci běžného individuálního kontrolního vyšetření. Proto nám vždy při objednání sdělte, že dítě je již v péči PPP. 
 • Nebudeme dělat vyšetření u žáků ZŠ s průměrem 2,00 a vyšším (nejsme schopni z testů poznat např. jak se rozhodnout mezi dvěma řemesly). 
 • Hromadné testy nejsou vhodné pro cizince, pro které není ČJ mateřštinou nebo tu nežijí od raného dětství – jsou znevýhodněni – je nutné volit jiný typ testů při individuálním vyšetření.
 • Nejsme schopni podle testů určit, jak se rozhodnout mezi dvěma školami stejného typu (např. dva typy technických škol nebo oborů). 
 • Můžeme pomoci při rozhodování – zda volit obor maturitní (jestli dítě má předpoklady – to ale často napoví už prospěch), zda student má intelektové předpoklady pro studium na  VŠ, případně jak náročný obor volit, zda zvolit  obor spíše humanitní nebo technický či přírodovědný. 
 • Nejsme schopni poradit s volbou uměleckého směru studia – test nezjistí talent výtvarný, hudební, herecký atd. 
 • Nemá smysl dělat vyšetření pro ty, kteří jsou pevně rozhodnuti a mají odpovídající prospěch. Smysl to ale má např. pokud si dítě málo věří a potřebuje ujištění „že na to má“.
Nabídka pro školy:

Screening specifických poruch učení na ZŠ
Depistáž (screening) – hromadná šetření úrovně čtení a psaní u žáků 2.tříd přímo na ZŠ ve spolupráci s tř. učitelkou nebo učitelkou ČJ. Jedná se o orientační diagnostiku  rozvoje dílčích funkcí, zjištění úrovně čtení a psaní -  včasné rozpoznání specifických poruch učení. Dle výsledků vyšetření doporučujeme individuálně (písemnou zprávou z vyšetření)  základní postupy a metody práce pro rozvoj oslabených dílčích funkcí. Při těžších oslabeních doporučujeme  komplexní vyšetření v PPP.

Screening školní zralosti v MŠ
Depistáž (screening) – hromadná šetření zaměřená na školní zralost budoucích prvňáčků nabízíme jako novinku. Nejde o klasické vyšetření školní zralosti, to bude probíhat v dubnu, ale spíše o vytipování problémových dětí a nabídku jejich stimulace s cílem odkladu předejít. Podmínkou je souhlas rodičů. Následná stimulační péče je již zcela na rodičích a probíhá v PPP indovoduálně. 
Nabídky byly zaslány školkám v Jablonci a blízkém okolí, ale přihlásit se mohou i další MŠ z jabloneckého okresu (přestože následná ind.péče v PPP by vzhledem ke vzdálenosti byla už spíše problematická).

Prevence šikany, práce s třídním kolektivem – vrstevnický program
Realizujeme pouze v případě, že poradna zvládá v zákonném termínu vyšetřit objednané klienty. 
Práce se třídními kolektivy probíhá přímo na školách na žádost nebo se souhlasem ředitele školy. Program lze aplikovat u dětí 1. i 2.stupně ZŠ i na středních školách a ZŠ praktických. Důvodem k zahájení práce se třídou bývá prevence patologických jevů ve třídě, výskyt lehčích forem šikany, špatné začleňování některého dítěte do kolektivu. Nejčastěji je využíván  vrstevnický program, který probíhá většinou během pěti týdnů (vždy jedna vyučovací hodina týdně). V některých případech je program přizpůsoben délkou nebo náplní specifickým požadavkům. Předností tohoto programu je možnost poskytnout dětem s problémovým chováním přirozenou odmítavou zpětnou vazbu od spolužáků (nikoli od dospělých autorit) zejména těch, kteří jsou pro agresora důležití a které respektuje, a naopak nechat samotné děti, aby přirozenou formou vyzdvihly pozitivní vzory. Výhodou  je spontánnost a přirozenost situace, možnost bezpečného anonymního vyjádření svých pocitů, využití řady her, které děti baví a nenásilnou formou je sbližují.
Škola pak obdrží obsáhlou zprávu o průběhu programu, rozbor výsledků jednotlivých použitých technik  a sociometrického měření, upozornění na rizikové faktory ve třídě a případná doporučení, seznam a popis všech využitých her k pozdějšímu opakování např. při třídnických hodinách. 

Harmonizační program pro 6. třídy ZŠ
PPP nabízí v rámci  prevence sociálně patologických jevů cca 4-hodinový harmonizační program pro žáky 6. tříd. Program se realizuje za účasti třídního učitele buď přímo ve škole nebo při seznamovacím pobytu třídy (v rozumné dojezdové vzdálenosti). Součástí programu jsou psychologické, seznamovací a skupinové hry a činnosti.


Nadstandardní péče za úplatu - nabízíme:
(Podrobnosti o podmínkách a ceně za cyklus péče nebo jednotlivou návštěvu sdělíme v PPP při osobním jednání, nabídky pro jednotlivá období - většinou pololetně - najdete také na webu PPP v sekci Aktuality. Pouze pro již vyšetřené klienty PPP.)

Kompenzační cvičení 
Cvičení je určeno pro děti 1. a 2.tříd, které se jeví jako poměrně živé, nesoustředěné nebo naopak málo aktivní, bojácné, zakřiknuté nebo jinak nepřizpůsobivé. Ne vždy se jedná o poruchu koncentrace pozornosti a hyperaktivitu (ADHD).
Cvičení pomáhá dětem lépe poznat své tělo a vyrovnávat se s vlivy okolí a s každodenními nároky prostřednictvím speciálních kompenzačních cviků, např.: nácvik správného dýchání a relaxace, prvky dětské jógy, cviky na podporu spolupráce mozkových hemisfér apod. 10 lekcí – cvičení probíhá v malé skupince dětí.

MAXÍK
Individuální ucelený stimulační program pro předškoláky (od 5 let), pro děti s odkladem školní docházky nebo prvňáčky. Probíhá v 10 na sebe navazujících lekcích. Je zaměřen na rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání, paměti, vizuomotoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti, nácvik pohybových stereotypů a dalších oblastí, které dítě potřebuje pro úspěšný začátek ve škole.
Dítě pracuje pravidelně doma s rodičem pod vedením a kontrolou speciálního pedagoga s pomocí postupně předávaných materiálů - k tomu slouží pravidelné konzultace v PPP. 
Ve škol.roce 2015-16 mu bude předcházet nabídka screeningového vyšetření předškoláčků přímo v MŠ (se souhlasem rodičů) a vytipování těch, kterým by program ulehčil zahájení školní docházky, případně umožnil vyhnout se odkladu. O screening v PPP mohou požádat i sami rodiče.

Logopedická péče 
Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Není určena pro širokou veřejnost, ale pouze pro námi vytipované  klienty poradny. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách.

Program pro trénink paměti a pozornosti 
10 setkání malé skupinky dětí (2 - 4) jednou týdně. Počet dětí ve skupině je omezen, abychom se mohli každému dostatečně věnovat. Dle potřeby a zájmu rodičů mohou současně probíhat doplňující individuální konzultace s psychologem (ohledně chování, vztahů, výchovných záležitostí apod.).
Součástí náplně jsou cvičení pro rozvoj pozornosti a paměti, relaxace a různé hry. Zároveň se děti učí spolupracovat i ve skupině vrstevníků, rozvíjíme empatii a vzájemný respekt. 

Už půjdu do školy.....aneb z předškoláka školákem
Určeno děti v předškolním věku, které v příštím roce budou nastupovat do první třídy ZŠ, včetně dětí, u kterých probíhá  odklad školní docházky. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod, které jsou pro rozvoj dovednosti v dané oblasti vhodné. Každé z dětí obdrží vlastní portfolio předškolákaPravidelná týdenní setkání jsou věnována rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikační dovednosti, všeobecné znalosti.

Hláskař -    trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina 

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti.  Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem  kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a  komunikaci s ostatními dětmi.

Percepční a motorická nápravná cvičení

Setkání jsou formou individuálních konzultací za přítomnosti dítěte i rodiče (rodičům je zde vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma). Délka sezení 30 minut.

Cvičení je určeno pro předškolní a školní děti (zejména 1. – 3. třída), u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj.
Jedná se o ucelený program cvičení, která jsou zaměřena na posílení, zkvalitnění nebo znovuvytvoření nervových spojů, které jsou základem pro kvalitní příjem informací a pozitivně ovlivňují jejich zpracovávání a následné využití v praxi. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Práce s tímto programem spočívá v několikaměsíční každodenní desetiminutové systematické práci rodiče s dítětem podle instrukcí, které jim jsou předány na individuálních konzultacích. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena především na oblasti zrakové a sluchové percepce, vizuomotorickou koordinaci, oblast prostorové orientace, intermodality a seriality, grafomotorické dovednosti a koncentraci pozornosti. Program uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte. 
Před zapojením do programu je nutné předchozí vyšetření v PPP.

Cvičení budou probíhat od 1. října 2015 každý čtvrtek od 15:15 – 18 hodin podle konkrétního času objednání v prostorách PPP.

Šikovné ruce
Program o 10 lekcích zaměřený na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u předškolních dětí. Náplní je práce s modelínou, pískem a různé jednoduché výtvarné techniky. 

Grafomotorický kurz
Program o 10 lekcích dle PaedDr. Heyrovské k nápravě grafomotorických obtíží pro předškoláky a prvňáčky (nesprávný úchop, atypické projevy v kresbě, nechuť kreslit, nečitelnost písma, nadměrný tlak na tužku, nedodržování řádků atd.)

EEG - biofeedback

EEG biofeedback je metoda psycho - fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

 EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží:

·         špatná pozornost (např. u dětí s ADHD)

·         úzkosti, nezvládání stresu

·         řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení)

·         zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí)

·         bolesti hlavy

·         dyslexie (a ostatní dys poruchy), vhodné spojit se speciálně-pedagogickou nápravou

·         doplněk při nápravě vad řeči (zadrhávání, dysfázie)

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat.

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení. 

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč


Komisní prodej publikací nakladatelství Tobiáš:
Veškeré publikace zakoupíte bez poštovného, platba hotově, pro školy a školská zařízení lze i na fakturu. S výběrem poradíme.
Připravujeme se do školy 120,-
Čáry máry I 70,-
Čáry máry II 70,-
Pozornost 170,-
Shody a rozdíly 170,-
PS k nápravě VPU v ČJ I 110,-
PS k nápravě VPU v ČJ II 100,-
Rozvíjíme počet. představy I. 150,-
Rozvíjíme počet. představy II. 150,-
Základy čtení I 120,-
Základy čtení II 120,-
Tahák Angličtina 45,-
Tahák Čeština 45,-
Tahák Němčina 45,-
Tahák Fyzika - chemie 45,-
Čítanka pro dyslektiky II 120,-
Čítanka pro dyslektiky III 120,-
Čítanka pro dyslektiky IV 120,-
Číst a psát se naučím I 220,-
Číst a psát se naučím II 220,-
Pavučinka - Podstatná jména 250,-
Pavučinka - Pravopis 250,-
Nástavec Metalic Grip Original 43,-
Nástavec Crossover Grip Classic 55,-
Nástavec Classic Grip Original 43,-
Pravopisné křižovatky Vyjm. slova 70,-
Zatracená čeština 220,-
ČJ učebnice 2.roč. 150,-
Prac.sešit ČJ 2.roč. díl 1 80,-
Prac.sešit ČJ 2.roč. díl 2 80,-
ČJ učebnice 6.roč. 120,-
ČJ 6.roč. PS 80,-
ČJ učebnice 7.roč. 120,-
ČJ 7.roč. PS 80,-
ČJ učebnice 8.roč. 120,-
ČJ 8.roč. PS 80,-
ČJ učebnice 9.roč. 120,-
ČJ 9.roč. PS 100,-
Sluchové vnímání 145,-
Artikulace a fon.rozliš.hlásek 230,-
Dyslektická čítanka 1.-2.roč. 140,-
Dyslektická čítanka 2.-3.roč. 140,-
Český jazyk sTobiášem CD  1500,-

Prodej pracovních sešitů z nakladatelství Raabe
Prostřednictvím naší poradny si můžete objednat cenově dostupné a dobře zpracované pracovní sešity nakladateství Raabe pro předškoláky, děti se specifickými poruchami učení a s poruchami pozornosti. Podrobná nabídka a ceník na webu www.raabe.cz 
Poradna cenu nenavyšuje o poštovné z nakladatelství, k vyzvednutí osobně v PPP.